Cô Mai Thị Hòa

Sinh năm :1962

Quê quán : Thái Bình

Kinh nghiệm :6 năm giúp việc nhà tại Hà Nội 

Tag: