Cô : Đặng Thị Phượng

Cô : Đặng Thị Phượng

Sinh năm : 1968

Quê quán : Nam Định

Kinh nghiệm : giúp việc nhà ở Tây Hồ được 4 tháng